Skip to main content
x

አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ የሐራጅ ማስታወቂያ

ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ የሐራጅ ማስታወቂያ

 

አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ ለሰጠዉ ብድር በዋስትና የያዛቸዉን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/1990 በተሰጠዉ ስልጣን መሰረት በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡በዚሁ መሰረት ማንኛዉም ተጫራች ሐራጁ በሚካሄድበት ቀን ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ በመገኘት በጨረታዉ ተወዳድሮ ንብረቱን እንዲገዛ ተጋብዟል፡፡

 

 

ተ.ቁ

የተበዳሪዉ ስም

የንብረት አስያዥ ስም

አበዳሪዉ ቅርንጫፍ

ለጨረታ የቀረበዉ የመያዣ ንብረት አይነት

ንብረቱ የሚገኝበት አድራሻ

የባለቤትነት ማረጋገጫ ቁጥር

የቦታዉ ስፋት በካሬ ሜትር

የጨረታዉ መነሻ ዋጋ

ጨረታዉ የሚከናወንበት ቦታ

የህንዉ ቁጥር፣የቤት ቁጥር

ጨረታዉ የሚከናወንበት ቀንና ሰዓት

ከተማ

ክ/ከተማ፣ቀበሌ እና ወረዳ

1

መዋዕለ ያሬድ

መዋዕለ ያረድ

አብይ ቅርንጫፍ

 ኮንደሚኒዬም መኖሪያ ቤት

 

ቢሾፍቱ

01 ቀበሌ

Ge/LB/B2/2nd/R15/2

ስቱዲዮ 25.33

ካ/ሜ

ብር 240,717.95

ንብረቱ የሚገኝበት

Block2,

2nd floor,

NO. 15

መጋቢት 10 ቀን 2013ዓ/ም

ጠዋት 4፡00-6፡00

2

አድማሱ ለማ

አድማሱ ለማ

አብይ ቅርንጫፍ

ኮንደሚኒዬም መኖሪያ ቤት

ቢሾፍቱ

05 ቀበሌ

Me/MI/B5/4TH/R34/2

ስቱዲዮ 29.15

ካ/ሜ

ብር 256,809.02

ንብረቱ የሚገኝበት

Block5,

4 th floor,

NO. 34

መጋቢት 10 ቀን 2013 ዓ/ም

ከሰዓት ከ8፡00-10፡00

1. ተጫራቾች የጨረታዉን መነሻ ዋጋ 25% በባንኩ የክፍያ ማዘዣ ሰነድ (cpo) አሰርቶ በጨረታዉ ቀን በመቅረብ ወይም በጥሬ ገንዘብ በማስያዝ መመዝገብ ይችላሉ፡፡

2. ጨረታዉ በማስታወቂያዉ ላይ በተጠቀሰዉ ቀንና ሰዓት ባለዕዳዎቹ ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸዉ፣ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸዉ፣ታዛቢዎች በተገኙበት፣የመያዣ ንብረቱ በሚገኝበት የሚካሄድ ይሆናል፡፡ጨረታው አስያዦች ባይገኙም የሚከናወን ይሆናል፡፡

3. የጨረታዉ አሸናፊ ያሸነፈበትን ዋጋ ጨረታዉ ከተከናወነበት ማግስት ጀምሮ በሚቆጠር 15 ቀን ዉስጥ ለባንኩ ገቢ ማድረግ ይኖርበታል፡፡ በእነዚህ ቀናት ዉስጥ ካልከፈለ ግን ለጨረታ ያስያዘዉ ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ጨረታዉ ተሰርዞ ለሐራጅ የሚቀርብ ይሆናል፡፡በጨረታዉ ተሳትፈዉ ላላሸነፉት ተጫራቾች ያስያዙት ጥሬ ገንዘብ ወይም ሲፒኦ ወዲያኑ ተመላሽ ይደረግላቸዋል፡፡

4. የጨረታዉ አሸናፊ ለመንግስት የሚከፈለዉን አስፈላጊ ግብር ይከፍላል፡፡

5. ተጫራቾች ለጨረታ የቀረበዉ ንብረት ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ ከጨረታዉ ቀን በፊት ባሉ የስራ ቀናት እና ሰዓት በባንኩ አበዳሪ ቅርንጫፎች በመቅረብ በሚያዘጋጀዉ ፕሮግራም መሰረት ንብረቱ ያለበትን ሁኔታ መመልከት ይችላሉ፡፡

6. ለተጨማሪ መረጃ አዲስ እንተርናሽናል ባንክ አ/ማ ሕግ አገልግሎት በስልክ ቁጥር 0115571934፣  አብይ ቅርንጫፍ በስልክ ቁጥር 011 5570501 በመደወል መጠየቅ ይቻላሉ፡፡

7. ባንኩ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ፡፡

አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.