Skip to main content
x

በኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት ለ2013 ዓ.ም በጀት አመት  ለድርጅቱ ሰራተኞች መታወቂያ ህጋዊ ተጫራቾችን አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

 

ቀን 23-05-2013ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

በኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት ለ2013 ዓ.ም በጀት አመት ለድርጅቱ ሰራተኞች መታወቂያ ህጋዊ ተጫራቾችን አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

 

ተ.ቁ

ዝርዝር መግለጫ

ሎት

የጨረታ ማስከበሪያ

መግለጫ

1

የሰራተኛ መታወቂያ

1

10000

 

 


1. ተጫራቾች  በመስኩ ሕጋዊ የስራ ፈቃድ ፤ በቂ የስራ ልምድ አፈፃፀም እና በዘመኑ ከመንግስት የሚጠበቅባቸዉን ግዴታ የተወጡ መሆን አለባቸዉ

2. ተጫራቾች የጨረታዉን ሰነድ  ብር 200 / ሁለት መቶ / በመክፈል  ከአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት ግዥ ክፍል ቢሮ ቁጥር 29 ማግኘት ይችላሉ

3. ተጫራቾች ለጨረታ ማስከበሪያ የሚሆን ብር 10000( አስር ሺ ) ማስያዝ ይኖርባቸዋል

4. ጨረታዉ የጨረታ ኮሚቴ አባላት ፤ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት የካቲት 08 / 2013 ዓ. ም ከጧዋቱ 4፡00 ሰአት ተዘግቶ 4፡30 ይከፈታል፡፡

5. ተጫራቾች ፋይናንሻል እና ቴክኒካል የጨረታ ሰነድ ኦሪጅናል እና ኮፒ በማዘጋጀት በሁለት

6. ተጫራቾች ናሙና ከጨረታ ሰነዳቸዉ ጋር ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

7. የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት ጨረታዉን በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ፡፡

 

ለበለጠ መረጃ 0114708117 ደዉለዉ መጠይቅ ይችላሉ፡፡

በኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት