Skip to main content
x

የኢትዮጵያ ቱሪስት ንግድ ሥራ ድርጅት ከ2012-2014 በጀት ዓመት በIFRS የተዘጋጀውን ሂሳብን በውጪ ኦዲተር ማስመርመር ይፈልጋል፡፡

የኦዲት ሥራ የጨረታ ማስታወቂያ

ድርጅታችን የኢትዮጵያ ቱሪስት ንግድ ሥራ ድርጅት ከ2012-2014 በጀት ዓመት በIFRS የተዘጋጀውን ሂሳብን በውጪ ኦዲተር ማስመርመር ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የምታሟሉ የኦዲት ድርጅቶች መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

 1. 1. የታደሰ የንግድ ሥራ ፈቃድ ያላቸው፣
 2.  
 3. 2. የግብር ከፋይነት የምስክር ወረቀት ያላቸው፣
 4.  
 5. 3. የተጨማሪ እስቴ ታክስ ምዝገባ ወረቀት ያላቸው፣
 6.  
 7. 4. በመንግሥት የተመዘገበ የሙያው ብቃትና ህጋዊ ፈቃድ ያላቸው፣
 8.  
 9. 5. የኦዲቲንግ የሥራ ልምድ ማስረጃ ያላቸው፣
 10.  
 11. 6. ተጫራቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ10 ተከታታይ የሥራ ቀናት ከጠዋቱ 2፡00 -11፡00 ሰዓት የጨረታ ሰነዱን የማይመለስ ብር 100.00 /አንድ መቶ ብር/ ከፍለው መውሰድ ይችላሉ፡፡
 12.  
 13. 7. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዳቸውን የቴክኒካልና የፋይናንሻል ኦርጂናልና ኮፒ ለየብቻ ታሽገው በአንድ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ በማድረግ በድርጅቱ ግዥ ንብረት አስተዳደርና ቴክኒክ ዳይሬክቶሬት ቢሮ 1ኛ ፎቅ እስከ ጥር 18 ቀን 2013 ዓ.ም በተዘጋጀው የጨረታ ሣጥን እስከ 4፡00 ሰዓት በመክተት ይታሸጋል፡፡ በዚሁ ዕለት ከጠዋቱ 4፡30 ሰዓት ተጫራቾችና ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡
 14.  
 15. 8. ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

 

ለተጨማሪ ማብራሪያ፡- 22 ማዞሪያ ባቡር መሻገሪያ ቁጥር 1 ፊት ለፊት

በስልክ ቁጥር ፡- 0116-182159/0116-622423 ደውሎ መጠየቅ ይቻላል፡፡

 

የኢትዮጵያ ቱሪስት ንግድ ሥራ ድርጅት