Skip to main content
x

አቢሲንያ ባንክ /አ.ማ/ የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

 

አቢሲንያ ባንክ /አ.ማ/ ለሰጠው ብድር በዋስትና የያዛቸውንና በሠንጠረዡ የተመለከቱትን ንብረተች በአዋጅ ቁጥር 97/90 (እንደተሻሻለው) መሠረት ንብረቶቹ ባሉበት ሁኔታ በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 4 የባንኩ ህግ መምሪያ በሚገኝበት አልፓውሎ ህንፃ 3ኛ ፎቅ ላይ በሚከናወን ግልፅ ጨረታ ተጫራቾችን አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም ተጫራቾች ለጨረታ ከመቅረባቸው በፊት የሚከተሉትን ደንቦች መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡

  • ተጫራቾች የሚጫረቱበትን ንብረት የጨረታ መነሻ ዋጋውን ¼ (አንድ አራተኛ) በባንክ የክፍያ ማዘዣ (ሲ.ፒ.ኦ) በአቢሲንያ ባንክ (አ.ማ) ስም በማሰራት ለጨረታ ማስከበሪያ በማስያዝ በጨረታው ለመሳተፍ ይችላሉ፡፡
  • የጨረታው አሸናፊ አሸናፊነቱ ከባንኩ በደብዳቤ ከተገለጸለት ቀን ጀምሮ ያሸነፈበትን ጠቅላላ ዋጋ በ15 (አስራ አምስት) ቀናት ውስጥ አጠቃሎ ከፍሎ በጨረታ ያሸነፈበትን ንብረት/ንብረቶች መረከብ ይኖርበታል፡፡ በእነዚህ ቀናት ውስጥ ካልከፈለ ጨረታው ተሰርዞ ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ይሆናል፡፡ በጨረታው ለተሸነፉት ተጫራቾች ያስያዙት ሲ.ፒ.ኦ ይመለስላቸዋል፡፡
  • ተበዳሪው/መያዣ ሰጪው በሐራጁ ቀንና ሰዓት በቦታው መገኘት ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ባይገኙ ሐራጁ በሌሉበት ይካሄዳል፡፡
  • የጨረታው አሸናፊ ከሚገዛው ንብረት ጋር የተያያዙ ማናቸውም ለመንግስት የሚከፈሉ ክፍያዎችን ግብር ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ 15% እንዲሁም ከስም ዝውውር ጋር የሚገናኙ ማናቸውም ወጪዎች ካሉ ገዢ ይከፍላል፡፡ ቀሪ የሊዝ ክፍያ ዕዳ ወደ አሸናፊው የሚተላለፍ ይሆናል፡፡
  • ንብረቱን በሥራ ሰዓት ፕሮግራም አሲዞ ለመጎብኘት ወይም ለማየት ይቻላል፡፡
  • በባንኩ ብድር ፖሊሲ እና መመሪያ መሠረት መስፈርቱን ለሚያሟሉ የጨረታው ከፍተኛ ዋጋ አቅራቢዎች ባንኩ ከፊል ብድር ሊሰጥ ይችላል፡፡
  • ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115-150711 እና 0115 54 67 37/36 አ.አ በመደወል መጠየቅ ይቻላል፡፡
  • ባንኩ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው

 

 

 

.

የተበዳሪው ስም

ከተበዳሪው የሚፈለግበት ቀሪ ዕዳ

የመያዣ ሰጪመያዣው ሰጭው 

ንብረቱ የሚገኝበት አድራሻ

የጨረታ መነሻ ዋጋ ብር

ጨረታው የሚካሄድበት

ቀንና ዓ.ም.

የምዝገባ ሰዓት

የጨረታ ሰዓት

የንብረቱ ዓይነትና አገልግሎት

የቦታ ስፋት    በካ.

የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታ ቁጥር

 

ጨረታ የወጣበት ጊዜ

 

1

አቶ ዘነበ ተክሉ

እስከ መጋቢት   18 ቀን 2012   ዓ.ም ድረስ ብር 1,285,708,49

ተበዳሪው

በኦሮ/ብ/ክ/መ ሰንዳፋ ከተማ ቀበሌ 01

938,917.41

የካቲት18 ቀን 2013 ዓ.ም

4፡30-5፡30

5፡30-

6፡00

መኖሪያ ቤት

200 ካሜ

756/243/2002

 

 

 በድጋሚ

 

 

2

 

አቶ ዳዊት ተስፋው

እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓም ድረስ ብር 383,360.17

 

ወ/ሮ ሰናይት አርጋው ታደሰ

 

 

የካ ክ/ከተማ ወረዳ 11

 

 

3,044,830.64

 

 

የካቲት 02 ቀን 2013 ዓ.ም

 

 

4፡30-5፡30

 

 

5፡30-6፡00

 

 

ለመኖሪያ ቤት

 

 

137 ካ.ሜ

 

 

የካ/20/00/001/09

 

 

ለመጀመሪያ ጊዜ

አቶ ተሾመ በለጠ

እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓም ድረስ ብር 410,894.17