Skip to main content
x

አምረፍ ሔልዝ አፍሪካ በኢትዮዽያ (Amref Health Africa in Ethiopia) አለም አቀፍ ግበረ ሰናይ ድርጅት ሲሆን የሚከተሉት የሚከተሉትን ያገለገሉ እና ጥገና የሚፈልጉ እቃዎች ባሉበት ሁኔታ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል።ን

መስከረም 6 qN 2013 ›.M                          

ጨረታ ቁጥር 001/2013

የጨረታ ማስታወቂያ

 

አምረፍ ሔልዝ አፍሪካ በኢትዮዽያ (Amref Health Africa in Ethiopia) አለም አቀፍ ግበረ ሰናይ ድርጅት ሲሆን የሚከተሉትን Ãglgl# X _g y¸fLጉ እቃዎች Æl#bT h#[email protected]¬ bGL{ =r¬ xwÄDé lm¹_ YfLULÝÝ SlçnM b=r¬W mµfL y¸fLG DRJTM çn GlsB b=r¬W §Y mwÄdR YC§LÝÝ

 1. 1. ሎት 1- የኮምፒውተር እቃዎች                                           4.  4. ሎት 4- ጀነሬተሮች
 2. 2. ሎት 2-የቢሮ መገልገያ እቃዎች /ወንበር፣ ጠረጴዛ እና ወዘተ/      5. 5. ሎት 5- ሞተር ሳይክሎች
 3. 3. ሎት 3- የተለያዩ ኤሌክትሮኒክሶች                                                   6. 6. ሎት 6- ተሽከርካሪዎች

 

 1. 1. y=r¬WN ሰነድ SlmG²TÝ- tʼnÓC y=r¬WN snD y¥YmlS BR 150.00 በሚከተለው የአካውንት ቁጥር ገቢ አድገው የባንክ ስሊፕ በማቅረብ ሰነዱን kDRJt$ b!é mWsD YC§l#ÝÝ

ወጋገን ባንክ/ሻላ ቅርንጫፍ/ የባንክ አካውንት ቁጥር-0075992910104

የአካውንት ሥም- አምረፍ ሔልስ አፍሪካ በኢትዮጵያ

የጨረታው ሰነድ ዋጋ- ብር 150.00

 1. 2. tʼnÓC YH qEà kwÈbT :lT jMé zwTR bS‰ sxT ከሰኞ እስከ ሐሙስ ጠዋት (ከ2፡30-6፡30 ፣ ከሰዓት ከ7፡30-11፡00) አርብ (ከ2፡30-6፡30) y¸¹-#TN Ãglgl# X _g y¸fLጉ ተሽከርካሪዎችን ፣ wNbéCN ጠረጴዛ­  ሌሎች የቢሮ ቁሳቁሶች አምረፍ ሔልዝ  አፍሪካ በኢትዮዽያ b¸gßW yDRJt$ b!é WS_ qRbW mmLkT YC§l#ÝÝ
 2.  
 3. 3. tʼnÓC l!gz#T l¸fLg#T እቃዎች y¸ÃqRb#T êU b=r¬W ሰነድ WS_ btzUjW ymÅrÒ êU ¥Qrb!à Q{ §Y bmѧT b¬¹g [email protected]ÖP WS_ xSgBtW lz!h# =r¬ btzUjW ú_N WS_ ¥S¬wqEÃW [email protected]È kwÈbT [email protected] jMé Æl#T 15 /በአስራ አምስት/ yS‰ qÂT WS_ k§Y bt-qsW xD‰š ¥lTM አምረፍ  ሔልዝ  አፍሪካ በኢትዮዽያ b¸gßW yDRJt$ b!é WS_ ¥SgÆT YC§l#ÝÝ
 4.  
 5. 4. tʼnÓC l¸Årt$bT ytlÆ እቃዎች y=r¬ ¥Skb¶Ã b!D ïND ¼y¸Årt$bTN -Q§§ êU 20 bmè¼ Amref Health Africa in Ethiopia/ SM bÆNK btrUg- yKFà ¥zϼs!pEå¼ k=r¬ êU ¥Qrb!ÃW UR b¬¹g ±S¬ S_ xBé k=r¬W mZg!à qN s›T bðT ¥SÃZ YñRÆcêLÝÝ
 6.  
 7. 5. =r¬W አርብ መስከረም 29 ቀን 2ዐ13 ዓ.ም. kqn# 4Ý30 s›T tzGè b:lt$ tʼnÓC wYM HUêE wk!lÖÒcW btgß#bT kqn# 5Ý00 s›T bDRJt$ Q_R Gb! WS_ y¸kfT s!çN x¹ÂðW wÄ!ÃW XNd¬wq l=r¬ Skb¶Ã ÃSÃzWN s!pEå ¬úb! b¥DrG q¶WN gNzB b15 /በአስራ አምስት/ qÂT WS_ kFlW NBrt$N y¥NúT GÁ¬ xlÆcWÝÝ b=r¬W x¹NfW kFlW l¥YwSÇ tʼnÓC l=r¬ ¥Skb¶Ã¼b!DïND ÃSÃz#T gNzB ለድርጅቱ$ gb! YçÂLÝÝ y=r¬ x¹ÂðãC Ãglgl# X _g y¸fLwNbéCN' ጠረጴዛ­ãCN X ሌሎች የቢሮ ቁሳቁሶች y¥ÙÙÏ wÀãCN [email protected]ÖC tÃÙ wÀãCN Y¹FÂl#ÝÝ
 8.  
 9. 6. b=r¬W l¸¹nûT ÃSÃz#T y=r¬ êST ¥Skb¶Ã¼b!D ïND¼ y=r¬ x¹ÂðW Ñl# KFÃWN XNdf[m y¸mlS§cW YçÂLÝÝ
 10.  
 11. 7. DRJt$ =r¬WN bkðLM çn bÑl# ymsrZ mBt$ yt-bq nWÝÝ                                                                                                                                    
 12.                                                                     አምረፍ ሔልዝ አፍሪካ በኢትዮዽያ

xD‰šÝ xÄ!S xbƽ ቦሌ K¼kt¥ ወረዳ 03 ቦሌ መድኃኒአለም ቤ/ክ ጀርባ ከአቢሲኒያ ሕንጽ ጐን አምረፍ ሔልዝ አፍሪካ በኢትዮዽያ  ቅጥር Gb! WS_

SLKÝ 0116627851 ወይም  0911 1 449 61/0911 165913