Skip to main content
x

ቃሔል አጠቃላይ ንግድ ሥራዎች ኃ/የተ/የግል ማህበር …ባለ 50 ቅጠል ደብተር፣ወረቀት /A4 Paper/ ጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ማስታወቂያ

ቃሔል አጠቃላይ ንግድ ሥራዎች /የተ/የግል ማህበር ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ደብተሮችን እና የፕሪንተር / የኮፒ ወረቀቶች (A4 Paper) በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡

Image removed.

ተጫራቾች ማሟላት የሚገባቸው

1.   ተጫራቾች የሚገዙበትን ዋጋ ይህ የጨረታ ማስታወቂያ በጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 5 የሥራ ቀናት ውስጥ በሰም  በታሸገ ፖስታ/ኤንቨሎፕ በማድረግ በድርጅቱ ቢሮ ቁጥር 414 ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

2.    ጨረታው  የጨረታው ማስታወቂያ በጋዜጣ ታትሞ በወጣ 6ኛው ቀን ከቀኑ 400 ሰዓት   ይከፈታል ፡፡ ይህ ቀን ግን የሥራ ቀን ካልሆነ በቀጣይ የሥራ ቀን ይከፈታል፡፡

3.    በዋጋ መሙያ ላይ የተጠቀሱትንደብተሮች እና ወረቀቶች ቢሮ ቁጥር 414 በመምጣት መመልከት ይቻላል ፡፡

4.    ድርጅቱ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብት የተጠበቀ ነው፡፡

    - ተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 0111 55 04 91 መጠየቅ ይቻላል፡፡       

        ቃሔል አጠቃላይ ንግድ ሥራዎች /የተ/የግል ማህበር

        አድራሻ፡- ፒያሳ  ቴዎድሮስ  አደባባይ እሸቱ ማሞ ህንጻ ላይ ቢሮ ቁጥር 414