Skip to main content
x

የመኖሪያ ቤት ሐራጅ ሽያጭ

ለሁለተኛ ጊዜ ጊዜ የወጣ የሐራጅ ማስታወቂያ፤

ሕብረት ባንክ አ.ማ. በመተማ ቅርንጫፉ በኩል ለሰጠዉ ብድር በመያዣነት የያዘዉን ከዚህ በታች የተመለከተዉን መኖሪያ ቤት በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠዉ ስልጣን መሰረት በግልጽ ሐራጅ (ጨረታ) አወዳድሮ ይሸጣል፡፡

የቅርንጫፍ ስም

የተበዳሪ     ስም

የአስያዥ ስም

ቤቱ የሚገኝበት አድራሻና የቦታዉ ስፋት

የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ቁጥር

የሐራጅ መነሻ ዋጋ በብር

ሐራጁ የሚካሄድበት ቀንና ሰዓት

መተማ

ቄስ ሀይሉ ቀኑ በለጠ

መዝን አስማረ እንግዳዉ

ጎንደር ከተማ፣ ቀበሌ 18 የሚገኝ የቦታ ስፋቱ 150 ካ.ሜ የሆነ የመኖሪያ ቤት

8763/05

ብር 976,965.00

ሰኔ 29 ቀን 2010 ዓ.ም ከጠዋቱ ከ4፡00 እስከ 6፡00 ሰዓት

የሐራጅ ደንቦች

1.   ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ አንድ አራተኛ በባንክ ክፍያ ማዘዣ (ሲ.ፒ.ኦ.) ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፡፡

2.   አሸናፊ የሆነዉ ተጫራች ያሸነፈበትን ቀሪ ገንዘብ በአስራ አምስት (15) ቀናት ዉስጥ አጠቃልሎ ካልከፈለ ያስያዘዉ ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ሐራጁ ይሰረዛል፡፡ በተጨማሪም ንብረቱ ድጋሚ ለሀራጅ ሲቀርብ ለሚታየዉ የዋጋ ልዩነት ይጠየቃል፡፡

3.   በሐራጅ ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች፣ ተበዳሪዎች እና አስያዦች ብቻ ናቸዉ፡፡

4.   የሐራጅ ሽያጩ የሚካሄደዉ የመያዣዉ ንብረት በሚገኝበት ቦታ ላይ ነዉ፡፡

5.   የተጫራቾች ምዝገባ ከሐራጁ መዝጊያ ሰዓት ሰላሳ ደቂቃ በፊት ይጠናቀቃል፡፡ በሐራጁ ሰላሳ (30) ደቂቃዎች የተጫራች ምዝገባ አይካሄድም፡፡

6.   ለሐራጅ የቀረበዉን ንብረት ለመጎብኘት የሚፈልጉ ከሕብረት ባንክ ፋሲል ቅርንጫፍ ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ ከጨረታዉ ቀን ሶስት ቀናት አስቀድሞ መጎብኘት ይችላሉ፡፡

7.   የተጨማሪ እሴት ታክስ እና ሌሎች ገዥ እንዲከፍላቸዉ በህግ የተወሰኑ የታክስና ግብር የስም ማዛወሪያ ጭምር /የጨረታዉ አሸናፊ/ ገዥዉ ይከፍላል፡፡

8.   ባንኩ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ፡፡

9.   ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0581-11 68 70/46 30/60 63 ፋሲል ቅርንጫፍ ወይም 0583- 310554/55/1296 መተማ ቅርንጫፍ ወይም 0114-70 03 15/69/47 ሕግ አገልግሎት መምሪያ ደዉለዉ መጠየቅ ይችላሉ፡፡